Υπηρεσίες προς Ιδιώτες / Επαγγελματίες


Σύνταξη & υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Παροχή Φοροτεχνικών και Λογιστικών συμβουλών

Υπολολή αιτήσεων για επιδοτούμενα προγράμματα για νέες θέσεις εργασίας

Ένταξη ανέργων σε προγράμματα (ΕΣΠΑ - ΟΑΕΔ κτλ..) για ίδρυση επιχείρησεων


Υπηρεσίες προς Νομικά Πρόσωπα / Επιχειρήσεις


Παροχή συμβουλών σε φοροτεχνικά θέματα.

Μηχανογραφική τήρηση Βιβλίων (Ο.Ε. – Ε.Ε. – Ατομικές Επιχειρήσεις).

Συγκεντρωτικές καταστάσεις (Πελατών – Προμηθευτών)

Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Φ.Π.Α

Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών Φ.Μ.Υ.(Προσωρινών και Οριστικών)

Σύνταξη & Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Ι.Κ.Α. Α.Π.Δ..

Παροχή υπηρεσιών σε Εργατικά & Ασφαλιστικά θέματα (Μισθοδοσία Προσωπικού).

Ένταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων νέων θέσεων εργασίας και νέων ελευθέρων επαγγελματιών μέσω Ο.Α.Ε.Δ.

Φόρου αμοιβών τρίτων και Ελευθέρων Επαγγελματιών

Υποστήριξη εξ αποστάσεως στα εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων.

Θέλετε να μάθετε Περισσότερα?

Επικοινωνήστε μαζί με ένα σύμβουλο μας


Καλέστε μας Τώρα!